theme/images/refraka_cabezal.png
24/02/2017

Atik Rejyon Sid nan okazyon 16 lane egzistans REFRAKA

Soti nan lakou kay Mago nan ri bosan nan pòtoprens, 24 fevriye 2001, pou rive nan Sid Peyi Dayiti 24 fevriye 2017 sa déjà fè 16 lane, 16 lane depi yon ekip Fanm ki soti nan kèk radyo te wè nesesite pou mete kanpe yon estrikti pou ki fè solidarite ant fanm yo enpi wè kouman poze pwoblèm prezans fanm nan RK yo. Konsa lide a mache enpi tipa tipa nou rive genyen jounen Jodi a Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen ke tout moun konnen sou non “REFRAKA”. 16 lane aprè ki kote nou ye? Kouman n rive poze pwoblèm prezans ak patisipasyon Fanm nan ? Ki sa n rete kòm defi pou n ka rive tout bon ranfose mouvman radyo kominotè yo andedan peyi a.

“16 lane Defi, Aki ak detèminasyon pou n vanse douvan” se anba tèm sa a REFRAKA ap komemore yon dat enpòtan pou tout Fanm kap travay nan kesyon kominikasyon, yon kominikasyon kote ni fanm ni gason kapab chita bò menm tab pou bay lide, patisipe epi pote kontribisyon yo nan radyo kominotè yo san okenn konplèks ni prejije.

Nan boukante lapawòl ak fanm nan kèk radyo kominotè nan zòn sid peyi a nou kwaze ak Ginette, li se jounalis, operatris ak animatris nan radyo VPS. Li kwè REFRAKA ap fè yon travay ki enpòtan pou mete fanm yo nan yon nivo kote yo ka chita jounen jodi a sou menm tab ak mesye yo pou diskite sou ki wout radyo a ap pran alòske kèk ane anvan se te gason sèlman ki te konn fè tout bagay nan radyo yo. Li sou liye pi devan, kounye a ou jwenn fanm yo k ap fè tout bagay nan radyo kominotè yo, ou jwenn fanm yo sou menm pye degalite ak gason yo, li kwè se pat yon travay ki te fasil menm se pou rezon sa li ankouraje medam yo mete fòmasyon yo resevwa nan men REFRAKA yo anvalè, paske li kwè se yon seri fòmasyon ki kapab itil yo nan radyo yo men tou nan sosyete a, nan fanmi yo ak nan òganizasyon kote yap travay.

Li ankouraje REFRAKA mete aksan sou fòmasyon kontini paske gen moun ki prale, genyen kap vini pou pèmèt radyo yo pa janm manke fanm ki byen fòme, ki djanm pou fè travay la. Li tou pwofite mande REFRAKA pou l ta kapab fè fòmasyon sou lidèchip feminen tou pou pèmèt fanm yo konen wòl, dwa yo ak devwa yo pi byen nan sosyete a.

Más icon

24/02/2017

REFRAKA 16 rekot kafe 16 lane batay!

Ankadre epi akonpaye Fanm nan radyo kominotè se prensipal misyon Rezo Fanm Radyo Kominote Ayisyen yo (REFRAKA) bay tèt li. Ane 2017 la, fè 16 lane depi Ekip sa a, pran chimen pou ede ak fòme fanm nan radyo kominotè nan peyi a espesyalman medam sidès yo.

Si n ap fè yon kout je sou kòman sa te ye anvan, nou kapab di, nan domèn kominikasyon sitou kesyon pale nan radyo, ou pat bezwen mete linèt pou w te wè se gason ki te sèl kòk chante, akoz posiblite fanm yo pat genyen pou entegre radyo pou yo pran lapawòl. Se gason ki te jwe tout wòl responsablite nan radyo yo epi tou fè tout emisyon enpòtan yo tou, se yo ki te direktè pwogramasyon, se yo ki te bay nouvèl, se yo tou ki te nan teknik radyo a. nan peryòd sa a, si w tande vwa yon fanm nan radyo, se te nan anime emisyon mizik dous, emisyon kiltirèl ouswa bay vwa pou nonte espòt. Se tankou fanm te la sèlman pou bay plezi, kòm ki dire fanm pa t ka reflechi sou yon sijè refleksyon, se yon fason pou te mete yo sou kote nan espas enpòtan nan radyo a.

REFRAKA lè l pran nesans te fikse je l sou fanm nan radyo kominotè yo k ap viv nan zòn rekile yo. Konsa, rezo a te kwè li enpòtan pou fanm yo entegre radyo kominotè yo nan tout nivo, bay patisipasyon pa yo, yon fason pou yo kapab jwen plis espas pou diskite sou tout kalite fòm vyolans y ap sibi, kèlkilanswa nan domèn li, edikasyon, sante ak ekonomik ak pakèt lot pwoblèm nan lide pou mete tèt yo an vale nan kominotè yo. Jounen jodia fanm nan radyo kominotè nan depatman sidès gen anpil kapasite. Yo kapab diskite epi pwodui pwogram edikatif sou pwoblematik Genre, sou kòman pou yo monte yon pwogram, yon emisyon gras ak fòmasyon yo jwenn nan men REFRAKA.

Nan okazyon 16 lane egzistans REFRAKA, fanm radyo kominotè ki nan depatman sides ak komin Leogane, deklare yo satisfè anpil de travay Rezo a ap fè a pou ede fanm yo kwè nan tèt yo. Yo fè konnen, travay sa yo ede yo evalye kapasite yo genyen epi pèmèt yo ede lòt moun amelyore tèt yo tou. Pou Sherline Joseph, yon animatris nan radyo Zetwal nan kominote fondwa se pou Rezo a kontinye batay, pou l toujou rete vivan nan je sila ki konn bal koutmen nan fonksyonman li. Sou bò pal, Maude yon animatris ki nan radyo Vedek Kapwouj, pale de enpak emisyon yo genyen sou popilasyon an lè y ap tandel yo toujou genyen bon reyaksyon sou yo.

Fòmasyon ak pwodiksyon se chwal batay REFRAKA, ki pèmèt li rive kote li ye jounen jodia. Se yon travay ki pa fasil ditou men se nan detèminasyon, konpreyansyon ak tèt ansanm nap rive fè plizyè 16 lane ankò pou n rive nan vrè chanjman sosyal nou tout reve a.

Más icon

24/02/2017

16 lane REFRAKA

24 fevriye 2001 – 24 fevriye 2017, 16 lane depi Rezo fanm radyo kominotè ayisyen yo (REFRAKA) ap bay sèvis sou teren an atravè radyo kominotè yo , nan bay medam yo bon jan ankadreman ak fòmasyon.

REFRAKA se yon pye bwa ki pa gen anpil laj, men ki gen rasin nan divès depatman nan peyi d’ Ayiti. Soti kay Magot nan ri bosan pòtoprens, pase nan depatman sant lokalite papay ki nan komin ench wo plato santral, medam yo fè konnen travay REFRAKA ap fè nan dives rejyon nan peyi a se yon bon travay epi felisite moun kite vini ak lide sa a.

Selon Simone Jean, yon prezantatris nouvèl epi operatris nan radyo vwa peyizan, se gras ak fòmasyon ke l pran nan REFRAKA ki fè l vin sal ye jounen jodia. Nan okazyon an komemorasyon 16 lane REFRAKA, Simone lanse yon apèl ak tout lòt medam ki pa nan òganizasyon pou vin pote kole, konsa n ap bay kout men nan radyo kominotè ki tou pre n yon fason oubyen yon lòt, n ap rive sèvi popilasyon an paske pipi gaye pa kimen. Yon lòt kote Simone swete REFRAKA kenbe fèm nan travay li ki se ankadre medam radyo kominotè yo, nan bay fòmasyon pou pèmèt Rezo a ranfòse e nan kantite kantite sa l ap pwodui men sitou nan kalite.

Soti ench an pasan pa sèka kavajal, travèse lagwamit tonbe bwa Lorens jis rive karis nan depatman Nòdès kote nou jwenn radyo tèt Ansanm ki gen frekans 99.1 FM, tout medam nou rankontre kwè travay REFRAKA se yon travay pou felisite, paske li ede medam yo devlope talan ak kapasite yo, Travay REFRAKA pèmèt tou, sila yo mete sou kote jwe wòl santral yo tad we jwe, sa vle di tounen poto mitan an tout bon. Sa tèlman klè, jounen jodia gen nan medam sa yo, ki se gwo dirijan radyo, yon bagay menm nan rèv yo pat espere anvan 2001, men gras ak travay REFRAKA li tounen reyalite jounen Jodi a. Daprè Elizabèt Bèna (Elisabeth Bernard), ki t ap reponn kesyon animatris REFRAKA a, deklare li sèten travay REFRAKA p ap pèdi paske li vreman itil nan fanmi yo, nan radyo yo e menm nan kominote kote radio yo ye.

Plizyè medam ki te patisipe nan fòmasyon REFRAKA ap transmet depi plis pase 16 lane, felisite REFRAKA pou bonjan fòmasyon yo resevwa nan men l. Yo pa mete dlo nan bouch yo pou di yon gwo mèsi ak dirijant rezo a ki pèmèt yo soti tèt yo lwen pou mete yo deyò jounen Jodi a, yon bagay yo pat espere.
Angeline Revencharles, manm radio Tèt Ansanm ki twouve l nan Karis, ki sou dezyèm manda l kòm direktris radio a, estime se gras ak egzistans rezo a epi ankadreman l jwenn ki pèmèt li grandi chak jou pi plis, ki pèmèt li ranpli misyon l pi byen kòm ala tèt youn nan radyo kominotè ki pi byen estriktire. Konsa nan okazyon 16 em anivèsè sa a, li swete pou REFRAKA kontinye kolabore ak radyo tèt ansanm patikilyèman ak medam yo kòm yon antite ki toujou pi viktim.

Anne Rose Siceron, nan mo pa l esplike kòman travay REFRAKA enpòtan pou kominote yo, nan Louvri je medam yo, sa ki pèmèt yo konnen kòman pou yo viv pi byen nan sosyete a. yon fason pou yo pa santi yo enferyè ak gason jann te leve jwenn sa. Li kwè, fòk travay sa a kontinye pliske travay louvri je a gen kotel kòmanse men l pa gen kote l fini, Yon fason pou medam yo kontinye pran plas yo nan sosyete a menm si travay yo diferan pa rapò ak okipasyon yo.

Selon temwayaj medam yo, nou kapab di REFRAKA fè anpil gwo pa, sitou parapò ak jan sitiyasyon an te ye anvan ak evolisyon nou jwenn jounen Jodi a nan mantalite nan kesyon patisipasyon medam yo nan lavi radyo yo. Men, travay la pa bout la, rete anpil lòt gwo pa ki pou fèt toujouu, nan kontinye ankadre ak bay fòmasyon sitou sou pwen sitiyasyon politik la, lèn konsidere medam yo toujou poko vle parèt tout kò yo, yon bagay ki tap pèmèt yo defann dwa yo genyen kòm fanm men tou kòm moun

Más icon