theme/images/refraka_cabezal.png
24/02/2017

24 fevriye 2001- 24 fevriye 2017, 16 lane batay san pran souf depi REFRAKA ap akonpaye Fanm nan Radyo Kominotè yo.

Nan dat 24 fevriye 2001, nan ri Bosan, nan lakou kay Mago, se la a yon seri medam te pran desizyon pou mete REFRAKA kanpe, yon estrikti ki la pou ranmase pwoblematik Fanm yo espesyalman Fanm andedan radyo kominotè yo epi ede yo batay pou rive nan yon sosyete kote Fanm ak gason egalego nan tout nivo sitou nan kominikasyon.

24 fevriye 2001- 24 fevriye 2017, 16 lane depi REFRAKA ap ede Fanm kap travay nan anviwon 28 radyo kominotè nan peyi a. Radyo Batay peyizan, yonn nan radyo kominotè ki chita nan seksyon kominal lèpal, komin Tigwav, ki genyen selman yon (1) lane depi li manm REFRAKA , temwaye kijan rezo a ede l nan Fòmasyon Fanm nan radyo a.

Myrlande Zamor, responsab pwogramasyon nan radyo Batay Peyizan, di travay REFRAKA ap fè ak radyo kominotè yo sitou ak fanm yo enpòtan anpil nan bay fòmasyon teknik, tematik ak materyèl pou fanm yo kapab rive nan menm nivo ak gason yo, pou fanm yo kapab okipe pòs desizyonèl andedan radyo kominotè yo.
Li souliye tou, anvan radyo a te manm rezo a, medam yo te selman konn ale pran entèvyou epi rete tann mesye yo pou fè montaj repòtaj ak emisyon yo. Men depi lè yo manm REFRAKA, gras ak divès fòmasyon tankou Teknik repòtaj, teknik pwogram radyofonik, teknik entevyou, pwodiksyon dijital, medam nan radyo yo kapab non sèlman pran entèvyou an men yo kapab tretel tou enpi monte emisyon oswa nenpòt pwodiksyon pou kont yo.

Li kontinye poul di gras ak fòmasyon li pran pèsonèlman nan REFRAKA li vinn gen plis responsabilite poul fè emisyon tankou emisyon pou timoun, emisyon politik, emisyon edikativ, emisyon sou dwa fanm epi fè teknik tou.
Myrlande mande rezo a poul kontinye fè fòmasyon pou fanm yo epi pa bouke fè resiklaj yon mannyè pou fanm yo kapab toujou genyen pratik yo, epi li mande pou REFRAKA kapab fè fòmasyon yo tou nan lokalite kote radyo kominotè yo ap evolye yon mannyè pou plis fanm kapab patisipe, konsa tou lap kapab vizite tout radyo manm li yo.

Myrlande swete rezo a kapab egziste toujou pandan plizyè lòt lane pou kontinye ede fanm nan divès kominote nan peyi a anndan radyo kominotè yo, konsa nap kapab rive nan sosyete nap reve a ki se yon sosyete kote fanm ak gason egalego nan kominikasyon.

Refraka, 24 fevriye 2017.

Más icon