theme/images/refraka_cabezal.png
24/02/2017

24 fevriye 2001- 24 fevriye 2017, 16 lane batay san pran souf depi REFRAKA ap akonpaye Fanm nan Radyo Kominotè yo.

Nan dat 24 fevriye 2001, nan ri Bosan, nan lakou kay Mago, se la a yon seri medam te pran desizyon pou mete REFRAKA kanpe, yon estrikti ki la pou ranmase pwoblematik Fanm yo espesyalman Fanm andedan radyo kominotè yo epi ede yo batay pou rive nan yon sosyete kote Fanm ak gason egalego nan tout nivo sitou nan kominikasyon.

24 fevriye 2001- 24 fevriye 2017, 16 lane depi REFRAKA ap ede Fanm kap travay nan anviwon 28 radyo kominotè nan peyi a. Radyo Batay peyizan, yonn nan radyo kominotè ki chita nan seksyon kominal lèpal, komin Tigwav, ki genyen selman yon (1) lane depi li manm REFRAKA , temwaye kijan rezo a ede l nan Fòmasyon Fanm nan radyo a.

Myrlande Zamor, responsab pwogramasyon nan radyo Batay Peyizan, di travay REFRAKA ap fè ak radyo kominotè yo sitou ak fanm yo enpòtan anpil nan bay fòmasyon teknik, tematik ak materyèl pou fanm yo kapab rive nan menm nivo ak gason yo, pou fanm yo kapab okipe pòs desizyonèl andedan radyo kominotè yo.
Li souliye tou, anvan radyo a te manm rezo a, medam yo te selman konn ale pran entèvyou epi rete tann mesye yo pou fè montaj repòtaj ak emisyon yo. Men depi lè yo manm REFRAKA, gras ak divès fòmasyon tankou Teknik repòtaj, teknik pwogram radyofonik, teknik entevyou, pwodiksyon dijital, medam nan radyo yo kapab non sèlman pran entèvyou an men yo kapab tretel tou enpi monte emisyon oswa nenpòt pwodiksyon pou kont yo.

Li kontinye poul di gras ak fòmasyon li pran pèsonèlman nan REFRAKA li vinn gen plis responsabilite poul fè emisyon tankou emisyon pou timoun, emisyon politik, emisyon edikativ, emisyon sou dwa fanm epi fè teknik tou.
Myrlande mande rezo a poul kontinye fè fòmasyon pou fanm yo epi pa bouke fè resiklaj yon mannyè pou fanm yo kapab toujou genyen pratik yo, epi li mande pou REFRAKA kapab fè fòmasyon yo tou nan lokalite kote radyo kominotè yo ap evolye yon mannyè pou plis fanm kapab patisipe, konsa tou lap kapab vizite tout radyo manm li yo.

Myrlande swete rezo a kapab egziste toujou pandan plizyè lòt lane pou kontinye ede fanm nan divès kominote nan peyi a anndan radyo kominotè yo, konsa nap kapab rive nan sosyete nap reve a ki se yon sosyete kote fanm ak gason egalego nan kominikasyon.

Refraka, 24 fevriye 2017.

Más icon

24/02/2017

Atik Rejyon Sid nan okazyon 16 lane egzistans REFRAKA

Soti nan lakou kay Mago nan ri bosan nan pòtoprens, 24 fevriye 2001, pou rive nan Sid Peyi Dayiti 24 fevriye 2017 sa déjà fè 16 lane, 16 lane depi yon ekip Fanm ki soti nan kèk radyo te wè nesesite pou mete kanpe yon estrikti pou ki fè solidarite ant fanm yo enpi wè kouman poze pwoblèm prezans fanm nan RK yo. Konsa lide a mache enpi tipa tipa nou rive genyen jounen Jodi a Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen ke tout moun konnen sou non “REFRAKA”. 16 lane aprè ki kote nou ye? Kouman n rive poze pwoblèm prezans ak patisipasyon Fanm nan ? Ki sa n rete kòm defi pou n ka rive tout bon ranfose mouvman radyo kominotè yo andedan peyi a.

“16 lane Defi, Aki ak detèminasyon pou n vanse douvan” se anba tèm sa a REFRAKA ap komemore yon dat enpòtan pou tout Fanm kap travay nan kesyon kominikasyon, yon kominikasyon kote ni fanm ni gason kapab chita bò menm tab pou bay lide, patisipe epi pote kontribisyon yo nan radyo kominotè yo san okenn konplèks ni prejije.

Nan boukante lapawòl ak fanm nan kèk radyo kominotè nan zòn sid peyi a nou kwaze ak Ginette, li se jounalis, operatris ak animatris nan radyo VPS. Li kwè REFRAKA ap fè yon travay ki enpòtan pou mete fanm yo nan yon nivo kote yo ka chita jounen jodi a sou menm tab ak mesye yo pou diskite sou ki wout radyo a ap pran alòske kèk ane anvan se te gason sèlman ki te konn fè tout bagay nan radyo yo. Li sou liye pi devan, kounye a ou jwenn fanm yo k ap fè tout bagay nan radyo kominotè yo, ou jwenn fanm yo sou menm pye degalite ak gason yo, li kwè se pat yon travay ki te fasil menm se pou rezon sa li ankouraje medam yo mete fòmasyon yo resevwa nan men REFRAKA yo anvalè, paske li kwè se yon seri fòmasyon ki kapab itil yo nan radyo yo men tou nan sosyete a, nan fanmi yo ak nan òganizasyon kote yap travay.

Li ankouraje REFRAKA mete aksan sou fòmasyon kontini paske gen moun ki prale, genyen kap vini pou pèmèt radyo yo pa janm manke fanm ki byen fòme, ki djanm pou fè travay la. Li tou pwofite mande REFRAKA pou l ta kapab fè fòmasyon sou lidèchip feminen tou pou pèmèt fanm yo konen wòl, dwa yo ak devwa yo pi byen nan sosyete a.

Más icon

24/02/2017

REFRAKA 16 rekot kafe 16 lane batay!

Ankadre epi akonpaye Fanm nan radyo kominotè se prensipal misyon Rezo Fanm Radyo Kominote Ayisyen yo (REFRAKA) bay tèt li. Ane 2017 la, fè 16 lane depi Ekip sa a, pran chimen pou ede ak fòme fanm nan radyo kominotè nan peyi a espesyalman medam sidès yo.

Si n ap fè yon kout je sou kòman sa te ye anvan, nou kapab di, nan domèn kominikasyon sitou kesyon pale nan radyo, ou pat bezwen mete linèt pou w te wè se gason ki te sèl kòk chante, akoz posiblite fanm yo pat genyen pou entegre radyo pou yo pran lapawòl. Se gason ki te jwe tout wòl responsablite nan radyo yo epi tou fè tout emisyon enpòtan yo tou, se yo ki te direktè pwogramasyon, se yo ki te bay nouvèl, se yo tou ki te nan teknik radyo a. nan peryòd sa a, si w tande vwa yon fanm nan radyo, se te nan anime emisyon mizik dous, emisyon kiltirèl ouswa bay vwa pou nonte espòt. Se tankou fanm te la sèlman pou bay plezi, kòm ki dire fanm pa t ka reflechi sou yon sijè refleksyon, se yon fason pou te mete yo sou kote nan espas enpòtan nan radyo a.

REFRAKA lè l pran nesans te fikse je l sou fanm nan radyo kominotè yo k ap viv nan zòn rekile yo. Konsa, rezo a te kwè li enpòtan pou fanm yo entegre radyo kominotè yo nan tout nivo, bay patisipasyon pa yo, yon fason pou yo kapab jwen plis espas pou diskite sou tout kalite fòm vyolans y ap sibi, kèlkilanswa nan domèn li, edikasyon, sante ak ekonomik ak pakèt lot pwoblèm nan lide pou mete tèt yo an vale nan kominotè yo. Jounen jodia fanm nan radyo kominotè nan depatman sidès gen anpil kapasite. Yo kapab diskite epi pwodui pwogram edikatif sou pwoblematik Genre, sou kòman pou yo monte yon pwogram, yon emisyon gras ak fòmasyon yo jwenn nan men REFRAKA.

Nan okazyon 16 lane egzistans REFRAKA, fanm radyo kominotè ki nan depatman sides ak komin Leogane, deklare yo satisfè anpil de travay Rezo a ap fè a pou ede fanm yo kwè nan tèt yo. Yo fè konnen, travay sa yo ede yo evalye kapasite yo genyen epi pèmèt yo ede lòt moun amelyore tèt yo tou. Pou Sherline Joseph, yon animatris nan radyo Zetwal nan kominote fondwa se pou Rezo a kontinye batay, pou l toujou rete vivan nan je sila ki konn bal koutmen nan fonksyonman li. Sou bò pal, Maude yon animatris ki nan radyo Vedek Kapwouj, pale de enpak emisyon yo genyen sou popilasyon an lè y ap tandel yo toujou genyen bon reyaksyon sou yo.

Fòmasyon ak pwodiksyon se chwal batay REFRAKA, ki pèmèt li rive kote li ye jounen jodia. Se yon travay ki pa fasil ditou men se nan detèminasyon, konpreyansyon ak tèt ansanm nap rive fè plizyè 16 lane ankò pou n rive nan vrè chanjman sosyal nou tout reve a.

Más icon